Dotácia z Environmentálneho fondu na sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom

Mesto Spišská Belá začiatkom kalendárneho roka 2017 reagovalo na výzvu Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Na severozápadnej hranici katastrálneho územia Spišská Belá pozdĺž vodného toku Biela, bolo zistené rozľahlé miesto s nezákonne umiestneným odpadom. Predmetná neriadená (tzv. čierna) skládka odpadu vznikala postupne v dlhšom časovom horizonte ukladaním rôzneho typu odpadu, bez rešpektovania ochrany prírody, legislatívy a v neposlednom rade aj bez rešpektovania zásad slušného správania.

Vzhľadom na to, že k tomuto miestu s nezákonne umiestneným odpadom majú voľný prístup živočíchy i ľudia, a navyše keďže sa nachádza pri vodnom toku, je možný rozptyl odpadu prívalovou vodou aj ďalej v smere toku od pôvodného miesta uloženia, Mesto Spišská Belá vyhodnotilo potrebu sanácie tohto miesta za dôležitú.

Projekt ktorým Mesto Spišská Belá požiadalo o poskytnutie dotácie, bol podaný pod názvom: Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom na severozápadnej hranici katastrálneho územia Spišská Belá pozdĺž vodného toku Biela. Začiatkom júla 2017 obdržalo Mesto Spišská Belá oznámenie o tom, že minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na uvedený projekt vo výške 48,5 tis. Eur. Spoluúčasť z rozpočtu mesta bude predstavovať 2,5 tis. Eur.

Mesto Spišská Belá má zámer uskutočniť v rámci realizácie projektu zber odpadu v uvedenom mieste s nezákonne umiestneným odpadom, odvoz odpadu a jeho uloženie (zneškodnenie) na riadenej skládke odpadov v Spišskej Belej. Ak to bude vzhľadom na charakter odpadu možné, alebo účelné, dôjde aj k vytriedeniu a zhodnoteniu odpadu. Záverečnou aktivitou bude úprava predmetného miesta, ktorá bude pozostávať z navezenia rekultivačnej vrstvy zeminy. Termín realizácie uvedených činností bude do konca septembra 2017.

Najvýraznejším očakávaným prínosom projektu bude čistota prírodného prostredia v ochrannom pásme Tatranského národného parku. Keďže odstraňovanie tzv. čiernych skládok je značne problematické a finančne náročné, avšak je tendencia k opätovnej akumulácii odpadu na takýchto miestach, Mesto Spišská Belá chce zabezpečiť prevenciu nelegálnej činnosti. Ako preventívne opatrenie na elimináciu opätovného hromadenia odpadu na tomto odľahlom mieste v budúcnosti, budú príslušníci Mestskej polície Spišská Belá realizovať hliadky v dotknutom území, dôjde tu k inštalácii fotopascí a osadia sa aj zákazové informačné tabule.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X