Diskusné fórum o triedení odpadov na území mesta

Na 26. októbra primátor mesta Štefan Bieľak zvolal diskusné fórum na tému „Nakladanie s odpadmi v Spišskej Belej“, ktorého sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľ Mestského podniku Spišská Belá (zberovej spoločnosti) a odborní zamestnanci mestského úradu. Dôvodom tejto diskusie boli aj výsledky triedeného zberu komunálneho odpadu za obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017. Hovorilo sa o tom, ako zefektívniť súčasný triedený zber komunálneho odpadu, ako zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu a teda ako znižovať množstvo dopadu ukladaného na riadenej skládke odpadov. V našom meste sa ročne vyzbiera (vyseparuje) približne 19,6 kg na 1 obyvateľa mesta, avšak celoslovenský priemer je na úrovni 35,18 kg na jednu osobu. Podľa vyjadrenia spoločnosti ENVIPACK (organizácia zodpovednosti výrobcov), náklady na zber sú príliš vysoké v prepočte na množstvo vytriedeného odpadu. Táto organizácia doposiaľ uhrádzala takmer všetky náklady na triedený zber v mene mesta na účet Mestského podniku, avšak do budúcna požaduje prehodnotenie doterajšieho modelu zberu. Popri vrecovom systéme je v našom meste zavedený aj systém maloobjemových 1100 litrových kontajnerov na triedený zber (tzv. separačné miesta na sídliskách a na niektorých uliciach) a zriadený je aj zberný dvor. Poslanci budú o prípadných zmenách ešte diskutovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (polovica novembra 2017) a zmena v systéme zberu odpadov by mohla nastať od 1. januára 2018.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X