hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 493

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Vzhľadom na to, že k 30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („zákon o špeciálnom hlasovaní“).

Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti (ďalej spolu len „oprávnení voliči“), budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva obce, ktorá je sídlom špeciálnej volebnej komisie najneskôr do nedele 9. októbra 2022. Inštitút „náhradníka“ zákon o špeciálnom hlasovaní neupravuje, teda politické subjekty náhradníka do špeciálnej volebnej komisie nedelegujú. Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie je uvedené v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
delegovanie do špeciálnej volbnej komisie Stiahnuť
Najnovšie články