Definitívne riešenie úpravy Parku Štefánika pri evanjelickom kostole

Mesto Spišská Belá v súlade so schváleným zámerom znovuobnovenia sochy Milana Rastislava Štefánika dalo vypracovať pracovný návrh projektovej štúdie na stavebnú úpravu parku pri evanjelickom kostole, v ktorom bude osadená nová socha M. R. Štefánika. Štúdia riešila nový podstavec pre sochu, osadenie slnečných hodín (nový prvok), novú úpravu chodníkov, nové verejné osvetlenie a ďalšie terénne úpravy vrátane zásahov do verejnej zelene. Predmetná štúdia po zapracovaní pripomienok bola dopracovaná do projektovej dokumentácie, ktorá bola opätovne prerokovaná a schválená mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej na zasadnutí dňa 28. augusta 2018. Časť projektovej dokumentácie je zverejnená v prílohe tohto článku.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. Doposiaľ sa vyzbieralo niečo vyše 20 tis. EUR a ešte je potrebných 18 tis. EUR. Okrem tejto sumy sú ešte potrebné financie na samotnú úpravy parku vrátane zhotovenia podstavca pod sochu a to sa odhaduje na ďalších cca 20 tis. EUR. V prípade záujmu môžete finančne prispieť na tento zámer mesta dvoma spôsobmi: bezhotovostne – vložením financií na transparentný účet číslo SK5009000000005126511765 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. alebo vložením hotovosti do pokladničiek v čase a mieste určenom mestom a následným vložením hotovosti na uvedený účet. Najbližšia takáto zbierka sa predpokladá na Spišskom zemiakarskom jarmoku 22. septembra 2018 (zbierka na námestí).

Sp.Belá ŠtefánikKOORDINAČNÁ SITUÁCIA.

SO-03 Výkres č.1

Sp.Belá ŠtefánikSO-02 Podstavec pod sochu1

Sp.Belá ŠtefánikSO-02 Podstavec pod sochu

2-Situácia

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X