hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 655

Čo čaká školy v novom školskom roku 2018/2019?

Organizácia školského roka

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018 (sobota). Školské vyučovanie v novom školskom roku sa začína 3septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
 2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).
 3. Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) sú uvedené nižšie. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné 29. október 2018

(pondelok)

30. október – mimoriadny štátny sviatok v r. 2018

31. október –

2. november 2018 október 2015

5. november 2018

(pondelok)

vianočné 21. december 2018

(piatok)

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné 31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

 

 

J

A

R

N

É

Košický kraj, Prešovský kraj 15. február 2019

(piatok)

18. február –

22. február 2019

25. február 2019

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

25. február –

1. marec 2019

4.marec 2019

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 1. marec 2019

(piatok)

4. marec –

8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné 17.apríl 2019

(streda)

18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019

(streda)

letné 28. jún 2019

(piatok)

1. júl – 31. august 2019 2. september 2019

(pondelok)

 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

 1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 2. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.
 3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len NÚCEM). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len ŠŠI) a odborov školstva okresných úradov  (ďalej len OŠ OÚ) v sídle kraja.
 4. Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla 2019 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 2. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).
 3. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.
 4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.
 5. Vo vybraných základných školách vo februári 2019 a vo vybraných stredných školách v období september – október 2019 sa uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre T 9.
 6. Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

      Zdravý životný štýl

 1. Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami v októbri 2018 celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov základných škôl. Cieľom celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom/rodičom druhy športov/disciplín, na ktoré majú deti vrodené predpoklady a v ktorých môžu byť úspešné, resp. vykonávanie vhodného druhu športu ich môže viac motivovať k pohybovej aktivite.

 

Zdroj: http://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf

Najnovšie články