hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 583

Čipovanie nádob na komunálny odpad

Mesto Spišská Belá príde v nadchádzajúcich dňoch s novinkou v oblasti odpadového hospodárstva. Postupne prebehne čipovanie nádob na komunálny odpad v domácnostiach aj u podnikateľov. Cieľom je zabezpečiť zber dát z vývozu odpadu v reálnom čase, ako aj ich analýzu. Doplnia sa tak chýbajúce údaje priamo od zdroja. Evidencia a správa odpadov patrí v súčasnosti k inováciám moderných miest.

Čipy sú vlastníctvom mesta a každej domácnosti i podnikateľskému subjektu budú inštalované bezodplatne. Poverení zaškolení pracovníci mesta budú etapovite prechádzať jednotlivé ulice mesta a vykonávať inštaláciu čipov na čierne plastové 120 l nádoby na zber komunálneho odpadu. Nádoby, ktoré sa nepodarí začipovať napr. z dôvodu nedostupnosti nádob, budú očipované v náhradnom termíne. Poškodené (prasknuté telo nádoby, odtrhnuté veko a pod.) a tiež staré kovové 110 l zberné nádoby označené nebudú. Preto prosíme obyvateľov mesta, aby kontaktovali mestský úrad na tel. č. 052/4680508 alebo e-mailom hudacekova@spisskabela.sk a požiadali o výmenu poškodenej zbernej nádoby.

V zmysle účinného Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá, samospráva na svoje náklady za podmienok uvedených v predmetnom VZN, zabezpečuje obyvateľom mesta zberné nádoby na komunálny odpad z domácností. Každá samostatná domácnosť žijúca v rodinnom dome s počtom do 6 osôb má nárok na jednu zbernú nádobu. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú v zmysle uvedeného VZN okrem iného povinné, pred začatím činnosti požiadať mesto o zabezpečenie odvozu zmesového komunálneho odpadu. Zberné nádoby si však primerane zabezpečujú na svoje náklady. Počet a veľkosť nádob na zber komunálneho odpadu za zvoz ktorých platia miestny poplatok, nahlásia Mestu Spišská Belá. Čipovanie nádob na zber komunálneho odpadu teda bude prebiehať podľa platných pravidiel v našom meste.

Vývoz odpadu následne bude pod automatickou kontrolou systému v zberovom vozidle pri zdvihoch kontajnera, nie pod kontrolou obsluhy. Tým, že vozidlo zaznamená kontajner bez zásahu posádky, vylúči sa chybovosť práce obsluhy aj prípadné nedostatky v evidencii. Vyvážaná nádoba na zber komunálneho odpadu bude spárovaná s GPS pozíciou a aktivitou vozidla v čase. Každá zberná nádoba bude označená a identifikovaná komu patrí. Systém zaznamená aj nekorektné stavy.

Ide o nástroj, ktorý má za cieľ zmeniť aj správanie obyvateľov v zmysle dôslednejšieho triedenia odpadu. Tým, že domácnosti zodpovednejšie pristúpia k triedeniu odpadu, znížia svoj nevytriediteľný komunálny odpad, ktorý putuje na riadenú skládku odpadov. Čipovanie bude prebiehať aj v poobedňajších hodinách či počas víkendu. Bližšie informácie budeme včas oznamovať. Veríme, že tento proces spolu zvládneme bez väčších komplikácií a v čo najkratšom čase. Prosíme preto občanov o trpezlivosť a vopred ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X