Činnosť preneseného výkonu štátnej správy

Mesto Spišská Belá zabezpečuje okrem kompetencií samosprávy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, aj prenesený výkon štátnej správy. Ten spočíva vo vykonávaní kompetencií štátu, prenesených na samosprávu, ktorá je bližšie k občanovi.

Výkon kompetencií štátu prenesených na samosprávu  pozostáva napr. z pôsobnosti stavebného úradu, školského úradu či pôsobnosti na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Súčasťou správnych konaní vedených z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy v súlade s legislatívou, býva ústne pojednávanie spojené miestnym zisťovaním.

Mesto Spišská Belá týmto oznamuje, že v súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID-19 sa od 16. marca 2020 nebudú konať uvedené ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním, ani ústne pojednávania v budove Mestského úradu v Spišskej Belej.

Úradné pojednávania a prerokovania sa budú konať v náhradných termínoch, o ktorých budú účastníci konania, dotknuté správne orgány a organizácie informované v dostatočnom časovom predstihu.

Prípadné námietky a pripomienky si účastníci konania môžu naďalej uplatniť využitím poštových služieb, e-mailovou poštou alebo listovou formou s umiestnením do schránky pri vstupe do budovy Mestského úradu v Spišskej Belej.

Ďakujeme za pochopenie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X