Challenge Day nás opäť rozhýbal

Opäť po roku sa v Spišskej Belej  konal 29. mája Challenge Day – deň pohybu. Naším partnerským mestom v celoslovenskej súťaži boli Nováky, s ktorými sme si merali sily. V rámci národnej súťaže budú výsledky dosiahnuté v našich mestách porovnané.
Do aktivity sa zapojili občania všetkých vekových skupín, ale hlavne deti, ktorých záujem o športové, pohybové a súťažné aktivity bol najväčší.

Účasť na jednotlivých športoviskách bola pomerne dobrá. Najväčší záujem bol o aktivity na základných školách nielen priamo v Spišskej Belej, ale aj na školách v obvode Školského úradu Spišská Belá. Športové aktivity sa koncentrovali prevažne do areálov škôl, kde sa o športovcov starali koordinátori podujatia. Aktivity (športové, súťaže, pohybové, silové…) sa uskutočnili na jednotlivých základných školách, špeciálnych základných školách, v materských školách a v Centre voľného času Spišská Belá. Na pohybové aktivity deti, ale aj občania mesta, využili cyklochodník, futbalový štadión, ihriská, telocvične, kde svojimi výkonmi podporovali mesto v národnej súťaži.

Do aktivít Challenge Day sa zapojili aj členovia Face clubu, ktorí v popoludňajších hodinách pripravili na námestí zaujímavé pohybové disciplíny, ako napr. skákacie nohy, streetbalový kôš, slack line.

Účastníkom podujatia boli relaxačné zariadenia Aquabela a Pilatesrehab, ktoré sú svojimi pohybovými aktivitami známe nielen v Spišskej Belej, ale aj v širšom okolí. Že vysoký vek nie je prekážkou v pohybových aktivitách, nás presvedčili naši starší občania zo Zariadenia opatrovateľskej služby a klubu dôchodcov. Ženy si zacvičili na trampolínach- Free jump, rozhýbali sa v rytmoch zumby – Strong by Zumba. Aj jednotliví občania či návštevníci nášho mesta prišli zaregistrovať svoje pohybové aktivity do Infocentra.

Na sociálnej sieti Facebook sme  v rámci Challenge Day spustili súťaž  o zaujímavé ceny s Challenge Day. V priebehu celého dňa mohli občania pridať svoje fotografie z pohybovej aktivity (s krátkym popisom), ktorú uskutočnili na území mesta Spišská Belá. Splnením podmienky boli zaradení do súťaže o krásne prezentačné predmety Spišskej Belej. Víťazom internetovej súťaže sa stala p. Lucia Gildeinová.

Challenge Day je súťažou miest s približne rovnakým počtom obyvateľov, ktorí sa v priebehu dňa zapoja do ľubovoľných pohybových aktivít, zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, ako napr. chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, tanec, aerobic, zábavné pohybové hry a pod., v trvaní nepretržite 15 minút.
Po vyhodnotení zapojenia sa občanov a návštevníkov mesta do aktivity môžeme uviesť tieto výsledky:

Challenge Day mesta Spišská Belá s 54,79 % účasťou všetkých obyvateľov v meste (do športovania sa zapojilo 3639 obyvateľov a návštevníkov mesta, z toho 2849 detí a mládeže zo škôl a školských zariadení v správe Školského úradu Spišská Belá a 790 dospelých).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou pohybovou aktivitou zapojili do napĺňania cieľov CHALLENGE DAY – Dňa výzvy.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na akcii, a to hlavne organizátorom, ktorí túto peknú aktivitu pripravili, primátorovi mesta za podporu podujatia a Asociácii športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorá túto aktivitu na národnej úrovni zastrešovala.
Dúfame, že podobne sa stretneme aj na budúci rok a urobíme niečo pre seba, svoje zdravie a svoje mesto.

Text: Mgr. A. Schurdaková, riaditeľka CVČ Spišská Belá

Fotografie:  subjekty zapojené do akcie

 

 

Môže Vás zaujímať...