Aktuality
Počet zobrazení 1K

Celoslovenský úspech pedagogických inovácií v našej materskej škole

Povolanie učiteľa si vyžaduje neustále sebavzdelávanie. Dôkazom aplikácie úspešného profesijného rozvoja a rastu v praxi je PaedDr. Katarína Hudáčeková, učiteľka našej Materskej školy, Mierová 15. Už po druhýkrát sa zapojila do celoslovenskej súťaže pre učiteľov materských, základných škôl a stredných škôl, ktorá oceňuje najlepšie pedagogické prístupy a inovácie na vzdelávacej a informačnej platforme Viki.

Platforma Viki  predstavuje Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu ministerstva školstva CUDEO a je určená na podporu multimediálnych a interaktívnych edukačných obsahov, ktoré sú prispôsobené potrebám moderných a inovatívnych učiteľov.

Zatiaľ čo minulý rok sa pani učiteľka dostala medzi 10 najlepších z celého Slovenska, tento rok už získala  2. miesto.  Na pôde Ministerstva školstva,  výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky si z rúk štátneho tajomníka RNDr. Slavomíra Partilu dňa 13. júna 2024 prevzala nádhernú  cenu, diplom  a finančnú odmenu.

Všetky víťazné kolekcie tvorivých pedagógov budú uverejnené na platforme Viki, kde sú k dispozícii ako inšpirácia pre širokú verejnosť. Pre učiteľov a žiakov je portál  obohatený o funkcionalitu na prípravu na vyučovaciu hodinu v podobe vytvárania vlastných knižníc a kolekcií obsahu, tvorby, zadávania a hodnotenia úloh, kvízov a testov, vytvárania a publikovania vlastného obsahu z kolekcií a zdrojov, vyhľadávania a triedenia obsahu podľa názvov tém, kategórií a podobne. Na používanie tejto funkcionality je potrebné, aby sa pedagogickí zamestnanci prihlásili do Viki pomocou konta RIAM. Edukačné materiály zahŕňajú aj obsah v jazykových mutáciách – po rusínsky, po rómsky a po maďarsky. Internetová cesta na portál Viki: https://viki.iedu.sk/landing

Našej pani učiteľke PaedDr. Kataríne Hudáčekovej srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za jej snahu, inšpirujúci príklad a taktiež za úspešnú reprezentáciu našej materskej školy a mesta Spišská Belá.

Autor textu: Mgr. Pavla Malinová, riaditeľka materskej školy

Najnovšie články