Časť regulácie Belianskeho potoka budú vodohospodári opravovať

Beliansky potok má v centrálnej časti mesta vybudovanú úpravu v podobe opevnenia svahov koryta kameňmi s betónom. V priebehu času je toto opevnenie postupne poškodzované a na niektorých miestach aj deštruované. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – Správa povodia Dunajca a Popradu, ako správca toku, sa uvedenú úpravu Belianskeho potoka snaží pravidelne udržiavať. V tomto kalendárnom roku bude prostredníctvom zhotoviteľa realizovať opravu opevnenia vodného toku v intraviláne mesta v riečnom kilometri 1,582 – 1,792. Ide o časť Belianskeho potoka od premostenia pri elokovanom pracovisku Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici č. 39 (budova jedálne) vyššie smerom proti prúdu vodného toku v dĺžke 210 m.

Mesto Spišská Belá vydalo počas stretnutia účastníkov výrobného výboru pre akciu Spišská Belá, ZP, Beliansky potok, r.km 1,582 – 1,792, oprava opevnenia súhlas so vstupom na pobrežné pozemky vo vlastníctve mesta. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Štátnej ochrany prírody SR – Správy PIENAP a mesta Spišská Belá. Práce sa začnú realizovať po oboch brehoch potoka v období po Veľkej noci. Úpravu a opravu opevnenia je potrebné vykonať z dôvodu ochrany koryta a územia v súbehu s Belianskym potokom pred prípadnými povodňovými prietokmi. Týmto žiadame obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie.

Môže Vás zaujímať...