Belianska ZUŠ-ka gestorom metodického dňa pre učiteľov hudby na 1. stupni ZŠ

Nemusíme patriť do kategórie talentov, aby sme mali od detstva potrebu spievať, tancovať či hrať na nejakom hudobnom nástroji, alebo len tak podupávať nohou do rytmu. Cítenie rytmu a melódie je vlastné každému človeku.

Systém všeobecného hudobného vzdelávania na Slovensku v súčasnosti predstavuje proces, ktorý sa v inštitucionalizovanej podobe začína v materskej škole, pokračuje základnou, strednou školou a končí sa na vysokých školách umeleckého zamerania. Slovensko má v sústave škôl aj školy pre talentovaných jedincov v oblasti hudby (ale aj výtvarného, tanečného či literárno-dramatického umenia) – základné umelecké školy či konzervatóriá.

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej  pripravila na 12. apríla stretnutie učiteľov hudobnej výchovy na 1. stupni základných škôl v pôsobnosti Školského úradu Spišská Belá. V rámci metodického dňa na tému Didaktické hry a využitie programov informačno-komunikačných technológií na 1. stupni základnej školy sa  v priestoroch spišskobelianskej ZUŠ-ky stretlo 10 hudobníčok – elementaristiek. Lektorkami školenia boli pedagogičky ZUŠ L. Mednyánszkeho Mgr. J. Šavelová, Mgr. M. Jakubčová a Mgr. T. Leskovjanská, ktoré sa špecializujú na  rozvíjanie talentu žiakov v hudobnej náuke v ZUŠ-ke, a tak svoje skúsenosti odovzdávali kolegyniam pôsobiacim v rámci hudobného vzdelávania väčšinovej populácie od 1. po 4. ročník ZŠ. IMG_5163

Cieľom vyučovania hudobnej výchovy je utvárať estetickú gramotnosť žiakov, zabezpečiť rovnováhu racionálnej a emocionálnej stránky života, rozvíjať zmyslové vnímanie (najmä zrakovú, sluchovú a hmatovú citlivosť), predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť; podnecovať originalitu, ktorej prirodzeným dôsledkom je budúca schopnosť nezávislosti myslenia; podporovať samostatnosť, zmysluplné záujmy, motiváciu;  objaviť schopnosť prejaviť radosť nielen zo svojho umeleckého výtvoru, ale tešiť sa aj z tvorby svojich rovesníkov; posilňovať sebaovládanie na základe zvládnutia vlastných negatívnych emócií a v neposlednom rade  na základe hlbokého estetického zážitku vyvolávať stav harmónie a pohody, a tak posilňovať celkovú psychickú vyrovnanosť človeka. Veľa či málo cieľov si kladie vyučovanie hudobnej výchovy?  Od roku 2008 sa podľa Štátnych vzdelávacích programov v základných školách na Slovensku učí hudobná výchova od 1. po 8. ročník 1 hodinu do týždňa. Školy si môžu túto dotáciu vo svojich školských vzdelávacích programoch navýšiť z disponibilných hodín.

Zúčastnení pedagógovia sa počas metodického dňa opäť vrátili do školských lavíc a vyskúšali si cvičenia, ktoré im pripravili lektorky. Precvičili si úlohy na určovanie rytmu, výšky nôt, intonácie skladieb, dynamiku skladby či určovanie taktov. Do rúk chytili aj netradičné hudobné nástroje a na záver školenia si v sprievode klavíra zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Močila konope, močila.  IMG_5181

Získané metodické materiály môžu vyučujúci používať v praxi, a tým aplikovať nové poznatky na svojich hodinách hudobnej výchovy s prvákmi až štvrtákmi. Práve v tomto veku sa budujú základy hudobných zručností aj vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pri ďalších stupňoch úspešného hudobného vzdelávania.

V rámci diskusie účastníčky metodického dňa v ZUŠ-ke ocenili vysokú profesionalitu lektoriek, vyzdvihli kvalitu pracovných listov, ktoré dostali aj v digitálnej podobe a potvrdili, že žiaci, ktorí sa rozvíjajú v hudobných zručnostiach, dosahujú lepšie výsledky vo viacerých smeroch. Pri speve si obohacujú slovnú zásobu, lepšie čítajú, zdokonaľujú sa v spoločenských aj prírodných vedách. Zvládnuté základy spevu, rytmu, melódie už pri príchode do 1. ročníka ZŠ sú podľa nich tiež vynikajúcim nástrojom na výučbu čítania v materinskom jazyku, ale aj pri výučbe cudzích jazykov či dokonca násobilky v matematike.

Môže Vás zaujímať...