Aký bude rok 2018 z pohľadu rozpočtu Mesta Spišská Belá ?

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2017 schválilo programový rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020. Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci, ktorí jednomyseľne schválili predložený návrh rozpočtu. Schválený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť je vo výške 6 684778 EUR. V porovnaní s rokom 2017 je vyšší o 593 963 EUR, ako na strane príjmov, tak na strane výdavkov.

Bežné výdavky sú naplánované nižšie o 317 582 EUR ako bežné príjmy mesta, čo znamená, že takto ušetrené financie na bežnej správe mesta použije mesto na investičné zámery a projekty mesta okrem toho, čo už plánuje investovať z kapitálových príjmov (993 644 EUR). A to je pozitívna správa pre naše mesto.

A akými príjmami rozpočet počíta v tomto roku ?

Najvyšší príjem v rozpočte mesta tvoria tzv. podielové dane (daň z príjmu fyzických osôb) zo štátneho rozpočtu. Do rozpočtu pre rok 2018 sme dali príjem z týchto podielových daní približne vo výške skutočného plnenia roka 2017, aj keď štátny rozpočet predpokladá nárast týchto príjmov v tomto roku. Okrem týchto bežných príjmov mesto ešte plánuje príjmy z projektov mesta, ktoré sa mestu podarilo získať v roku 2017 nad rámec bežných príjmov (vďaka aktivitám vedenia mesta) a budú sa realizovať v roku 2018.

Miestne dane a poplatky sa nemenia

Miestne dane (teda daň z nehnuteľnosti – za stavby, pozemky, byty) sa pre rok 2018 nemenia a zostávajú na úrovni minulého roka. Rovnako sa nemení ani poplatok za komunálny odpad. Avšak náklady na nakladanie s odpadmi každoročne narastajú, mesto sa bude snažiť tieto náklady udržať na úrovni roka 2017, preto nezvýšilo poplatok za odpad pre tento rok.

Postupné znižovanie dlhu mesta

Mesto pokračuje v postupnom znižovaní dlhu mesta splácaním úverov a v rozpočte mesta na 2018 je schválená ročná splátka úverov vo výške 158 tis. EUR (ako v predchádzajúcich rokoch). V rozpočte mesta je zahrnutá aj sumu 127 tis. EUR na ročné splátky úverov prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na postavené mestské nájomné byty (so štátnou podporou), pričom túto sumu však mestu platia nájomcovia týchto bytov a následne mesto ich uhrádza štátu.

Prioritou je aj naďalej školstvo

Do oblasti školstva v tomto roku pôjde na bežné výdavky suma 2 611 tis. EUR, čo je doposiaľ najvyššia suma od roku 2003. Z tejto sumy ide pre samotné základné školy súhrne cca 1 370 tis. EUR, ktoré uhrádza priamo štát. Zvyšných 1 240 tis. EUR sú výdavky na materskú školu, základnú umeleckú školu, školské jedálne a školské kluby, a tie platí mesto zo svojho rozpočtu. Z tejto sumy je najviac určených pre materskú školu (so školskou jedálňou) až 737 tis. EUR, pričom rodičia uhradia na poplatkoch cca 116 tis. EUR ročne. A to v týchto sumách nie sú zahrnuté investície, ktoré mesto bude plánovať aj v tomto roku do školských budov pri schvaľovaní ďalších investičných priorít v apríli 2018.

Pokračovanie v modernizácii chodníkov a ciest

V roku 2018 mesto plánuje dokončiť rozostavené stavebné akcie a dokončiť chodník v Strážkach na Medňanského ulici, dokončiť nový chodník na Kúpeľnej ulici (od č. 15 po 61), na Novej ulici (1-11), Krátkej ulici, Hviezdoslavovej ulici (57 – 63) a Novomeského ulici.

Cieľom je aj zriadiť už schválený nový priechod pre chodcov pri železničnom priecestí na ul. SNP (na štátnej ceste). Tieto akcie zatiaľ nie sú zahrnuté v novom rozpočte mesta, ale po schválení investičného plánu mesta pre rok 2018 a po schválení hospodárenia mesta za rok 2017 tieto rozostavané stavebné akcie sa dokončia.

Participatívny rozpočet

Po úspešnom zavedení participatívneho rozpočtu v minulom roku, aj v tomto roku mesto naplánovalo vo svojom rozpočte sumu 10 tis. EUR na projekty obyvateľov mesta a rôznych organizácii. Najneskôr vo februári bude zverejnená výzva na predkladanie občianskych projektov (výzva bude obdobná ako v minulom roku).

Realizácia ďalších projektov na podporu zamestnanosti cez úrad práce

V rozpočte mesta sú zahrnuté aj vyššie výdavky na projekty na podporu zamestnania uchádzačov o zamestnanie, resp. na zamestnanie zdravotne postihnutých osôb. Ide o projekty realizované cez úrad práce. Podstatná väčšina výdavkov (od 80 do 95 %) je refundovaná mestu zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Aj keď ide o administratívne náročné projekty, dávajú šancu zamestnať ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu, resp. veľmi ťažko hľadajú trvalú prácu. Mesto plánuje aj nákup vybavenia pre pripravovaný „Sociálny obecný podnik“ v našom meste v rámci Akčného plánu okresu Kežmarok vo výške 125 000 € z regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu.

Viac financií na sociálne služby

V rozpočte mesta mesto plánuje vyššie výdavky na sociálne služby, najmä na opatrovateľskú službu poskytovanú obyvateľom mesta v mieste ich bývania. Je to spôsobené nárastom prípadov, kedy je nutné túto službu poskytnúť. A rovnako sa predpokladá nárast výdavkov aj vďaka zmene zákona o sociálnych službách a zmene financovania sociálnych služieb od začiatku tohto roka. Vyššie výdavky sú spôsobené aj realizáciou projektu „Terénna sociálna práca“, kde nám štát refunduje mzdové výdavky na 2 terénnych pracovníkov. V oblasti investícii rozpočet mesta v tejto oblasti počíta s realizáciu projektu „Centrum sociálnych služieb v Strážkach“ (prestavba a nadstavba ZOS) v plánovanej sume 180 000 € (financované z Akčného plánu okresu Kežmarok). Rovnako sa plánuje technická príprava projektu výstavby „Komunitného centra“ v našom meste s finančnou podporou EÚ (zatiaľ len prípravná fáza).

Podpora bývania najmä pre mladé rodiny v meste

V rozpočte mesta sú vyčlenené určité financie na prípravu výstavby nájomných bytov pri Belianskych kúpeľoch (1. etapa – 28 bytov) cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Len na výkup pozemkov na túto výstavbu je určená predbežná suma 30 000 EUR. Ale výdavky mesta budú aj na spracovanie projektovej dokumentácie, či realizáciu verejného obstarávania.

Administratívne sa pripravuje aj nadstavba a prestavba meštianskeho domu na Hviezdoslavovej 1, kde spolu má vzniknúť 9 mestských nájomných bytov priamo v centre mesta a financované majú byť cez ŠFRB.

V rozpočte mesta sú aj náklady na administratívnu prípravu nových lokalít pre výstavbu rodinných domov (IBV) – rozpracované sú zatiaľ dve lokality (aj Sp. Belej, aj v Strážkach, o ďalších sa zvažuje).

V rámci podpory rodín s malými deťmi mesto bude realizovať prístavbu Materskej školy na Mierovej ulici za účelom zvýšenia kapacity škôlky a zvýšenie jej štandardu. Pre tento rok sa plánuje vyčerpať cca 391 tis. € (z celkových nákladov 826 tis. EUR, ktoré budú dočerpané v roku 2019).

Ešte väčšia pozornosť cyklodoprave

V tomto roku mesto chce venovať ešte väčšiu pozornosť podpore cyklodopravy. V rozpočte je dokončenie výstavby cyklistického chodníka Spišská Belá – Strážky- Kežmarok a T. Kotlina – Kardolína. Okrem toho sa pripravuje rad ďalších aktivít v tejto oblasti vrátane prípravy výstavby detského dopravného ihriska v areáli ZŠ J.M.Petzvala.

Podpora aktivít mladých ľudí

V rozpočte mesta je naďalej podporovaná činnosť Face klubu a dokonca vo väčšom rozsahu ako doposiaľ. Naviac je naplánovaná aj stavebná úprava podkrovia v budove Face klubu vo výške 20 000 € (z toho štátna dotácia vo výške 15 tis. EUR) tak, aby sa tam mohli zriadiť ďalšie priestory pre mladých. Mesto plánuje prípravu Koncepcie práce s mládežou v našom meste a v spolupráci s úradom práce cez projekt vytvorilo aj 1 pracovné miesto na dobu 1 roka na tento účel a na podporu projektov dobrovoľníctva mladých ľudí.

Podpora voľnočasových aktivít

V rámci rozpočtu sú naplánované porovnateľné financie pre mestskú knižnicu i pre plánované kultúrne a športové podujatia. Naplánovaná je výstavba nového detského ihriska v Strážkach (zatiaľ 6 528 € z projektu COOP Jednota). V prípade úspešnosti podaného projektu sa do rozpočtu mesta dostane aj výstavba bikeparku – pump tracku a vonkajšieho fittnes ihriska (workoutu) pri Belianskom rybníku.

Podpora športu

V rozpočte je naplánovaná výstavba hokejbalovej haly – zatiaľ je v ňom suma 385 tis. EUR, ako aj dobudovanie nového oplotenia a úprava tribúny futbalového štadióna v sume 21 570 € (získaná dotácia 20 tis. EUR zo SFZ). Naplánované sú porovnateľné výdavky na správu a bežnú údržbu športovísk a porovnateľná bude aj finančná podpora športových klubov a športových podujatí v našom meste.

Valorizácia platov vo verejnej správe

Rozpočet mesta zohľadňuje aj zvýšenie platov zamestnancov mesta a nepedagogických zamestnancov škôl o 4,8 % od 1. januára. Ide o rozhodnutie vlády SR zvýšiť platy všetkým zamestnancov vo verejnej správe (ide o zákonné navýšenie). Okrem toho v rozpočte mesta sú zvýšené výdavky aj z dôvodu zvýšenia platov učiteľov o 6% od 1. septembra minulého roka a rozpočet predbežne už počíta aj s plánovaným ďalším navýšením platov učiteľov o ďalších 6 % od 1. septembra tohto roka (má ísť o nárokovateľné zvýšenie).

Nakladanie s odpadmi

V rozpočte mesta sa počíta s vyššími nákladmi na zvoz a uloženie komunálneho odpadu z dôvodu nárastu množstva odpadu a jeho nedostatočného triedenia (separovania). Avšak téma odpadov zostáva otvorenou pre rozpočet mesta, nakoľko v prípade dobrého vývoja príjmov mesto plánuje vybudovať nové polopodzemné kontajnery na sídlisku na Mierovej ulici. V rozpočte mesta sú naplánované výdavky na kúpu nádob pre obyvateľov mesta na biologicky rozložiteľný odpad (v našom prípade tzv. zelený odpad).

Zatiaľ len niektoré investičné akcie

V rámci kapitálových výdavkov mesta sa do rozpočtu mesta zapracovali zatiaľ len niektoré vyššie uvedené akcie. Ďalšie investičné akcie sa dostanú do rozpočtu mesta až po schválení investičného plánu mesta pre rok 2018 a po schválení hospodárenia mesta za rok 2017 (čo bude koncom apríla 2018). V rozpočte nie je ani dokončenie fasády mestskej zvonice v centre mesta, nakoľko mesto čaká na výsledok hodnotenia projektu, ktorý na tento účel podalo. Ak nezíska štátnu dotáciu, tak nájde potrebné financie v rozpočte mesta, aby bola zvonica dokončená ešte v roku 2018.

Rozpočet mesta na rok 2018 je zverejnený na:

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X