hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 191

Aj v tomto roku prebehne zápis do 1. ročníka ZŠ elektronicky

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v dôsledku šírenia ochorenia COVID 19 sa aj v tomto roku uskutoční zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 BEZ OSOBNEJ ÚČASTI DETÍ a prednostne  elektronickým vyplnením prihlášky.

Obe základné školy v meste Spišská Belá – Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala a Základná škola Milana Rastislava Štefánika  – majú zriaďovateľom stanovený zápis na dni 12. apríla 2021 až 16. apríla 2021 (vrátane)- elektronickou formou.

Tí rodičia, ktorí nemajú možnosť elektronicky zapísať svoje dieťa do 1. ročníka zvolenej základnej školy, môžu tak urobiť osobne (bez účasti dieťaťa) 14. – 16. apríla 2021 v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch konkrétnej ZŠ v meste za dodržania platných protiepidemických opatrení.

Do základnej školy musí rodič v  termíne od 14. – 16. apríla 2021 zapísať každé dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku (vrátane dieťaťa, ktoré malo pri minuloročnom zápise odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky).

V tomto školskom roku po prvý-krát nie je možné riaditeľom základnej školy rozhodnúť o odklade povinnej školskej dochádzky.

V prípade, ak dieťa ešte nie je zrelé na nástup do základnej školy, rodič postupuje nasledovne:

Napíše žiadosť adresovanú riaditeľke materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ – s prílohami z vyšetrení v CPPPaP a u pediatra.

Požiada Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) o  vyšetrenie dieťaťa – výsledky predloží  riaditeľke MŠ.

Požiada všeobecného lekára pre deti a dorast o písomné stanovisko – predloží ho riaditeľke MŠ.

Priloží aj informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (bude ho vydávať riaditeľka MŠ) sa nebude pri zápise v základnej škole vyžadovať, ale zákonný zástupca ho  doručí  základnej škole dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu.

Ak idete zapísať dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v takom prípade rodič predkladá základnej škole:

  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomné stanovisko všeobecného lekára pre deti a dorast.  Oba dokumenty rodič doručí riaditeľovi ZŠ najneskôr do 15.6.2021.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  najneskôr do 15. júna 2021. Termín na  prevzatie rozhodnutí bude zverejnený na stránkach základných škôl.

 Svoje dieťa môžete zapísať na ktorúkoľvek základnú školu, ktorú si sami vyberiete ! 

Každá zo základných škôl v meste Spišská Belá  ponúka detaily ku zápisu na svojich webových stránkach:

https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/news/#news-1572

https://zsstefsbela.edupage.org/news/#news-1068

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu