9. decembra rokovalo Zastupiteľstvo PSK

V pondelok 9. decembra 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Poslanci prerokovali viac ako 30 bodov programu.

Hneď na úvod si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku obetí výbuchu v bytovom dome v Prešove. Zároveň poslanci schváli finančnú výpomoc z rozpočtu PSK vo výške 50 tis. EUR pre občanov postihnutých touto tragédiou.

Hlavným bodom rokovania bol návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. Poslanci schválili predložený rozpočte na rok 2020 v celkovom objeme 240 mil. EUR. V rozpočte sa počíta okrem bežných výdavkov aj s investíciami do oblasti dopravy vo výške 10,5 mil. EUR, z toho 4 mil. EUR je určených na opravu mostov v havarijnom stave a ďalších 2,5 mil. EUR na nákup novej techniky na údržbu ciest. Zvyšných 4 mil. EUR je na opravu havarijných úsekov ciest 3. triedy, pričom pre okres Kežmarok je určených 258 tis. EUR a pre okres Poprad 292 tis. EUR. O ich použití rozhodnú poslanci PSK za daný okres vo februári 2020. Zastupiteľstvo schválilo uvedené VZN, ktorým sa určili tri programy na poskytnutie dotácii z rozpočtu PSK: Výzva predsedu PSK (menšie dotácie, o ktorých rozhoduje predseda), Mikroprogram (menšie dotácie schvaľované poslancami) a Výzva pre región – na podporu väčších investičných projektov. Dlhšia diskusia bola o celkovom objeme finančných prostriedkov a spôsobe ich rozdelenia medzi tieto 3 uvedené programy. Pre rok 2020 bude po úprave určených súhrne 5,6 mil. EUR.

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 – 2025. Keďže vo februári končí funkčné obdobie hlavnému kontrolórovi PSK, preto poslanci vyhlásili vykonanie tejto voľby a určili jej podmienky. Poslanci vymenovali nového riaditeľa Krajského múzea v Prešove a riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Schválili aj dotáciu pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 2020 a tiež návrh na zmenu právnej formy zariadenia Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná.

Zastupiteľstvo sa venovalo aj ďalším témam, aj preto jeho rokovanie trvalo takmer 5 hodín.

Spracoval JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X