hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 783

Dotácia 192 tis. EUR na rozšírenie kapacity materskej školy

Mesto Spišská Belá koncom júla podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie a udržanie kapacity materskej školy v našom meste na základe výzvy Ministerstva školstva SR.  A bolo čiastočne úspešné, nakoľko v 22. októbra mu bolo oznámené, že získalo nenávratnú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 180 000 EUR na kapitálové výdavky (na stavebné práce) a 12 000 EUR na bežné výdavky – na interiérové vybavenie 2 nových tried. Na základe uvedenej výzvy ministerstva bolo podaných celkovo 267 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 17 žiadostí, z Trnavského 22, z Trenčianskeho 25, Nitrianskeho 35, Žilinského 38, Banskobystrického 30, Prešovského 57 a z Košického kraja 43 žiadostí. Na základe výsledkov hodnotenia bude podporených 78 žiadateľov, medzi ktorých bude rozdelená suma 5 000 000,- EU. Z tejto sumy je vyčlenených 4 750 000 EUR na kapitálové výdavky a 250 000 EUR na bežné výdavky (interiérové vybavenie). Medzi úspešnými žiadateľmi  je aj Mesto Spišská Belá, ktoré žiadalo dotáciu 380 000,- EUR na kapitálové výdavky (na rozšírenie kapacity škôlky) a 20 000,- EUR na bežné výdavky. Keďže mesto získalo nižšiu dotáciu (180 tis. EUR) akú požadovalo, ale má záujem ju prijať, bude musieť prehodnotiť rozsah a spôsob rozšírenia kapacity materskej školy. Mesto bude musieť zriadiť (vytvoriť) z uvedenej dotácie 2 nové triedy, hoci pôvodne vo svojom projekte navrhovalo za požadovanú dotáciu (380 tis. EUR) zriadiť 4 nové triedy.  Na zriadenie 2 tried bude mať čas do konca roka 2016.  O ďalšej forme, spôsobe a rozsahu rozšírenia kapacity materskej školy budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Viac info na :

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol-formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-vybudovanie-zariadeni-skolskeho-stravovania-pri-novych-ms/

Najnovšie články