Historická cesta mestom
Počet zobrazení 965

Mariánsky stĺp

9. Mariánsky stĺp

Pieskovcový stĺp Nepoškvrnenej Panny Márie je typickým reprezentantom doby, v ktorej vznikol. Obdobie vrcholného baroka v našom prostredí je charakteristické obnovenou mariánskou úctou, ktorú reprezentujú aj pamiatky tohto druhu. Barokové pieskovcové stĺpy Nepoškvrneného počatia Panny Márie dal postaviť poľský starosta zálohovaných spišských miest knieža Teodor Konštantín Lubomirský, a to vo všetkých 13-tich mestách v rokoch 1724 – 1730. V Spišskej Belej bol postavený v roku 1729, na jeho výstavbu prispel Lubomirský sumou 100 toliarov, zvyšok hradilo mesto. Existuje viac verzií vysvetľujúcich dôvod  tejto Lubomirského veľkorysosti. Najvierohodnejšia je tá, že všetky zálohované spišské mestá sa sťažovali u vtedajšieho uhorského panovníka na pohoršujúci život a vykorisťovanie od Lubomirského, za čo ho cisár prísne pokarhal, a odvtedy prestal s výstredným a nemorálnym životom, znížil zálohovaným mestám dane a povinnosti a na znak svojho pokánia dal postaviť mariánske stĺpy. Terajšia socha  je kópiou a nie je totožná s originálom.

Socha Panny Márie má na svätožiare 7 hviezdičiek, vznáša sa na oblakoch a zdvíhajú ju anjeli. Neznámy sochár  ju vytvoril v roku 1729  takmer presne podľa predlohy obrazu „ Nanebovzatie Panny Márie“, ktorý namaľoval slávny barokový  taliansky maliar Guido Reni /1575 – 1642/ v roku 1631.

Mariánsky stĺp stál pôvodne pri štátnej ceste na začiatku Hviezdoslavovej ulice, pri rozširovaní cesty bol premiestnený do parku na spodnej strane cesty a po rekonštrukcii kópie bol v roku 2008 prinavrátený na miesto blízko pôvodnej polohy.

9. The Marian Column

The sandstone column of the Immaculate Conception is a monument typical of the time it was created. The peak of the Baroque period, in our region, is characterized by a renewed appreciation of Our Lady, reflected by monuments of this kind. This Baroque sandstone column of the Immaculate Conception was built by the Polish Earl of Spiš, Theodore Konstantin Lubomirský. Between 1724-1730, such Marian columns were built in all 13 towns of the region. In Spišská Belá, a similar column was built in 1729. The earl contributed a sum of 100 Tollars to the construction; the town paid for the rest. There are several explanations for the generosity of Lubomirský, but the most probable one is that due to complaints from the Spiš region’s towns about the increasingly hard living circumstances and exploitation by the earl, he was reprimanded by the emperor in a very severe fashion, and from then on, stopped leading a wild and immoral life, lowered taxes and limited the towns’ obligations towards him. To express his penance, he constructed these Marian columns. The present-day column is a replica of the original one.

On this Marian Column, the halo is composed of seven stars and Our Lady is being lifted into the clouds by angels. An anonymous sculptor created it in 1729, and it is an almost exact copy of the painting “Assumption Day” from 1631, created by the famous Italian Baroque painter Guido Reni (1575-1642).

In 2008, the town decided to move the Marian Column back to its original location.

9. Die Mariensäule

Die Sandsteinsäule der Maria Immaculata – der Unbefleckten Maria – ist ein typischer Vertreter der Zeit, in der sie entstand. Für die Zeit des Hochbarock in unserem Milieu ist die Erneuerung der Marienverehrung charakteristisch, wie sie auch von Denkmälern dieses Typs vertreten wird. Die aus Sandstein bestehende Barocksäule der Unbefleckten Empfängnis Mariä ließ der polnische Bürgermeister der verpfändeten Zipser Städte, Fürst Teodor Konstantín Lubomirský aufstellen, und zwar in den Jahren 1724-1730 in sämtlichen dreizehn Städten. In  Zipser Bela wurde sie 1729 errichtet; an ihrem Bau war Lubomirský mit einer Summe von 100 Talern beteiligt, den Rest ersetzte die Stadt. Für die Großzügigkeit Lubomirskýs gibt es mehrere Erklärungen; die glaubwürdigste ist die, wonach alle verpfändeten Zipser Städte sich beim damaligen ungarischen Herrscher über das sich verschlechternde Leben und die Ausbeutung durch Lubomirský beschwerten, worauf ihn der Kaiser streng rügte. Von da an legte Lubomirský seine exzentrische und unmoralische Lebensweise ab, senkte den verpfändeten Städten die Steuern und Abgaben und ließ zum Zeichen seiner Buße Mariensäulen errichten. Die Säule vor uns ist eine Kopie und nicht mit dem Original identisch.

Die Marienstatue hat einen siebensternigen Heiligenschein, schwebt auf den Wolken und wird von Engeln emporgehalten. Ein unbekannter Bildhauer schuf sie 1729 fast genau nach der Vorlage des Gemäldes „Mariä Himmelfahrt“, das von dem berühmten italienischen Barockmaler Guido Reni (1575 – 1642) im Jahre 1631 gemalt wurde. 2008 entschloss sich die Stadt, die Mariensäule an ihren fast ursprünglichen Standort zu versetzen.

9. Kolumna maryjna

Wykonana z piaskowca kolumna ku czci Niepokalanej Marii Panny reprezentuje w sposób typowy epokę, w której powstała. Okres szczytowego baroku na tym obszarze chrakteryzował się odnowieniem kultu maryjnego, który zaowocował takimi właśnie dziełami. Fundatorem postawionych w latach 1724 – 1730 barokowych kolumn Matki Boskiej we wszystkich trzynastu wziętych w zastaw miastach spiskich był ich starosta, polski książę Teodor Konstanty Lubomirski. Kolumna w Białej Spiskiej powstała w roku 1729. Na jej postawienie książę Lubomirski ofiarował 100 talarów, pozostałe koszty pokryło miasto. Istnieje kilka wersji na temat przyczyn hojności księcia Lubomirskiego. Najbardziej prawdopodobne jest to, że wszystkie zastawione miasta na Spiszu oskarżyły Lubomirskiego przed władcą węgierskim, że je wykorzystuje i prowadzi skandaliczne życie. Cesarz surowo go za to skarcił. Książe, zaprzestając z ekscentrycznym i niemoralnym życiem, obniżył podatki, złagodził powinności, a na znak skruchy ufundował kolumny maryjne. Rzeźba, którą obecnie widzimy na kolumnie, jest kopią, ale nie jest ona identyczna z oryginałem. Figura Najświętszej Marii Panny w aureoli 7 gwiazd unosi się na obłokach podtrzymywanych przez aniołów. Nieznany rzeźbiarz wykonał ją w 1729 roku, naśladując niemal wiernie postać z obrazu „Wniebowstąpienie Marii Panny“, namalowanego przez włoskiego malarza Guido Reni (1575 – 1642) w 1631 roku. W 2008 roku decyzją władz miasta kolumna powróciła na pierwotne miejsce.

Najnovšie články