Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 352

VZN č. 6/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 6/2017 zo dňa 6. apríla 2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

vzn č. 6-2017 – účinné

Najnovšie články