Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 394

VZN č. 3/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2017 zo dňa  2. marca 2017o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá

VZN č. 3-2017 – účinné

Najnovšie články