Oznámenia
Počet zobrazení 1K

Zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  a to:     https://spisskabela.sk/category/mesto/uradna-tabula/

Najnovšie články