Oznámenia
Počet zobrazení 925

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9a ods. 15 písm. f)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:    https://spisskabela.sk/category/mesto/uradna-tabula/

Najnovšie články