hocico...
Oznámenia
Počet zobrazení 185

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Štatistický úrad SR prostredníctvom Mesta Spišská Belá oznamuje občanom, že v období od 1. júla do 30. novembra 2022 sa vo vybraných domácnostiach v meste Spišská Belá uskutoční zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Vybrané domácnosti budú oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý sa preukáže osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré zo zisťovania vyplynú, budú chránené, nezverejňujú sa a budú slúžiť výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR http://www.statistics.sk alebo na tel. č. 051/7735 321 – Ing. Iveta Popovcová, vedúca oddelenia.

Najčítanejšie články

Najnovšie články