hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 3

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti ,,Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá“.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené tiež na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-4-uzemneho-planu-mesta-spisska-bela

Tags: Úradná tabuľa

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X