Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej školy M. R. Štefánika, Štefánikova 19 podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy M. R. Štefánika, Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá

s nasledovnými podmienkami :

 Kvalifikačné predpoklady :

 1. Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 2. Pedagogická prax minimálne 5 rokov.
 3. Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. 

Ďalšie požiadavky:

– Ovládanie štátneho jazyka.

– Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom školy a z oblasti školstva.

– Znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov.

– Bezúhonnosť.

– Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.

– Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.

– Komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 3. Overený doklad o absolvovaní 1. atestácie.
 4. Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe.
 5. Zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 10 zák. č. 317/2009 Z. z. – čestné vyhlásenie na účely výberového konania.
 6. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. – čestné vyhlásenie na účely výberového konania.
 7. Štruktúrovaný profesijný životopis.
 8. Písomný návrh koncepcie rozvoja ZŠ M. R. Štefánika (rozsah najmenej 2 strany a najviac 5 strán veľkosti A4).
 9. Písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 4  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum vyhlásenia výberového konania: 20.03.2019

Uzávierka prijímania žiadostí – prihlášok do výberového konania je 08.04.2019 o 14:00 hod. na Mestskom úrade v Spišskej Belej, Petzvalova 18.

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením „VK – ZŠ M. R. Štefánika – NEOTVÁRAŤ“ doručte na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

Predpokladaný nástup do funkcie:  05.08.2019

Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy pri ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá uchádzačom spĺňajúcim požadované predpoklady najmenej sedem (7) dní pred jeho konaním – v zákonom stanovenej lehote.

 

V Spišskej Belej dňa 20.03.2019

 

Jozef Kuna

primátor mesta

Názov prílohy Odkaz
Vyhlásenie VK na riad. ZŠ M. R. Štefánika-2019-2024-vyhlásenie-20.3.2019 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X