hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 98

Výberové konanie na obsadenie  pozície príslušníka Mestskej polície

Mesto Spišská Belá zastúpené  Jozefom Kunom, primátorom  mesta vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov výberové konanie na obsadenie  pozície príslušníka Mestskej polície v Spišskej Belej

Pracovný pomer:  1 pracovné miesto na dobu neurčitú

Predpokladaný nástup: po dohode (najneskôr od 1. decembra 2019)


Základné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie
 • vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polície
 • znalosť práce s PC (Microsoft Excel a Word)
 • vodičský preukaz skupiny „B“

 

Ďalšie predpoklady:

 • komunikatívne a organizačné schopnosti
 • zodpovednosť, samostatnosť a flexibilita
 • tímová práca

 

Vítané doklady a odbornosti:  

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:

 • prihláška na výberové konanie musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt a e-mailovú adresu
 • dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – originál, alebo overená fotokópia takéhoto dokladu
 • stručný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie starší ako 3  mesiace
 • fotokópia zbrojného preukazu (ak je držiteľom)
 • fotokópia vodičského preukazu
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
  v zmysle zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené základné predpoklady. Súčasťou výberového konania bude aj previerka fyzickej zdatnosti uchádzača. Termín doručenia  prihlášky je do 28. novembra 2019,  do 15.30 hod.  Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá (na obálku napíšte „Výberové konanie – príslušník MP“)

 

V Spišskej Belej dňa 08.11.2019

Jozef  Kuna

 primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli: 08.11.2019 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu