Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku

Primátor mesta vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na  obsadenie funkcie riaditeľa – konateľa   Mestského podniku  Spišská Belá s.r.o. 

 

Informácie o obsadzovanej funkcii:

Miesto výkonu funkcie: Mestský podnik  Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

Druh práce:  výkon funkcie konateľa, plný pracovný úväzok

Termín nástupu: podľa dohody

Spôsob obsadenia funkcie: vymenovanie valným zhromaždením spoločnosti

Odmena za výkon funkcie:  1.500.-€

 

Rámcová náplň práce:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za chod spoločnosti
 • zastupovanie spoločnosti navonok
 • zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predmetu podnikania spoločnosti a úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí valného zhromaždenia
 • zodpovednosť za hospodárenie s majetkom mesta a spoločnosti

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou skúškou

 

Kritéria  výberového konania:

 • znalosť právnych  predpisov  a  príslušnej  legislatívy potrebnej na výkon funkcie,  najmä v oblasti odpadovej politiky, hospodárenia s majetkom mesta a obchodného práva
 • vítaná prax v riadiacich pozíciách v oblasti odpadovej politiky alebo komunálnych služieb
 • všeobecný prehľad v oblasti ekonomiky, účtovníctva a riadenia podnikov
 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie práce s PC, internetom a s balíkom MS OFFICE
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou
 • vodičský preukaz minimálne skupiny „B“

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. prihláška do výberového konania
 2. profesijný štruktúrovaný životopis vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
 3. overené kópie dokladov o vzdelaní
 4. overené kópie dokladov o inom vzdelaní a o ďalších špeciálnych a osobnostných predpokladov súvisiacich s výberovým konaním
 5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania
 6. doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr dňa 27.06.2019 do 15.30 hod.  na adresu: Mestský úrad, Petzvalova 18, 059  01 Spišská Belá s označením:

 

„Riaditeľ – konateľ,   Mestský podnik, s.r.o.,  Spišská Belá“ – výberové konanie.

NEOTVÁRAŤ !

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

 

 

Môže Vás zaujímať...