Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (nariadenie je prílohe) – schválené dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 214/2016

Názov prílohy Odkaz
návrh vzn č. 3-2016 miestne dane a poplatok za KO Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X