Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 6/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi ….. schválené uznesením MsZ č. 49/2017 dňa 6.4.2017

Názov prílohy Odkaz
vzn č. 6-2017 - konečné znenie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X