Úradná tabuľa
Počet zobrazení 343

Voľné pracovné miesto – učiteľ/učiteľka materskej školy

V zmysle zákona č. 138/2019 § 84 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Termín:  predpokladaný nástup od 09.01.2023

Miesto:  Materská škola, Mierová 15, 05901 Spišská Belá

Pozícia:  učiteľ materskej školy

Pracovný pomer:   doba určitá (od 09.01.2023 do 31.03.2023) , úväzok 100%

Platové podmienky :  Príloha č. 3  k zákonu č. 296/2022 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce údaje:

  • Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Mierová 15, 059 01 Spišská Belá, t.č. 052/459 13 86
  • Kategória a podkategória: učiteľ materskej školy
  • Kvalifikačné predpoklady:

– úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
– iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní
  • súhlas uchádzača  na  použitie  osobných  údajov  zmysle  zákona   č. 18/2018 Z. z.   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • prax vítaná
  • učiteľ materskej školy (Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch, § 20, ods. 1 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Pri hľadaní voľného pracovného miesta učiteľ materskej školy databázu nezakladáme, vyberieme uchádzača a ostatné žiadosti skartujeme.

Informovať o úspešnosti budeme len vybratého uchádzača.

Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: ms.spisskabela@gmail.com

Pracovná ponuka platí do 04.01.2023

Najnovšie články