hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 551

Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie „IBV Hraničná ulica“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje územné rozhodnutie.

Navrhovateľ IBV Strážky s.r.o.,   so sídlom Suchá hora 42, 060 01 Kežmarok, v zastúpení Dávid Havira, trvale bytom Suchá hora 42, 060 01 Kežmarok (ďalej len ,,navrhovateľ“), podali dňa 13.07.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Hraničná ulica“, na pozemkoch KN-C s parc. č. 396/2, 1288, 1290, 1291/1, 1292/1, 1293/1, 1295/1, 1297, 1298, 1299 a KN-E s parc. č. 290 v k.ú. Strážky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Námietky voči vydanému oznámeniu o začatí územného konania pod č. j. MÚSB-2021/SÚ/6829-02 zo dňa 04.08.2021 neboli počas zákonnej lehoty vznesené.

Názov prílohy Odkaz
Územné rozhodnutie Stiahnuť
situacia3 Stiahnuť
SIRSIE VZTAHY3 Stiahnuť
Najnovšie články