Verejná vyhláška: Spišská Belá – ul. Kúpeľná, chatárska oblasť – rekonštrukcia NN a DP

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Privel spol. s r. o., Palkovičova č. 4, 040 01 Košice (ďalej len „navrhovateľ“) podala dňa 24.08.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Spišská Belá – ul. Kúpeľná, chatárska oblasť – rekonštrukcia NN a DP“, na pozemku KN-C parc. č. 15073 k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Na základe podanej žiadosti Vám Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie územného konania pre predmetnú stavbu

Názov prílohy Odkaz
Celková situácia stavby Stiahnuť
Oznámenie o začatí územného konania Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X