hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 111

Verejná vyhláška – rozhodnutie SIŽP – ,,Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach, zn. 4442/57/2020-19768/2021/571360107/Z7-SP-ZK zo dňa 28.06.2021, ktoré bolo Mestu Spišská Belá doručené dňa 02.07.2021, pre prevádzku „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“, ktorým sa zastavuje konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím zn. 7693-35071/2007/Mil/571360107 zo dňa 29.10.2007, zmeneného rozhodnutiami zn. 9209-34768/2009/Hut/571360107/Z1 zo dňa 28.10.2009, zn. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012, zn. 8893-32618/2012/Mil/571360107/Z3 zo dňa 05.12.2012 a zn. 5071-19923/2015/Pal/571360107/Z4 zo dňa 10.07.2015, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka III. stavebnej triedy Spišská Belá“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebných objektov SO 05 Skládkovacie priestory a SO 41 Rekultivácia, umiestnených na pozemkoch parc. č. 15635/1 a 15635/2 v k. ú. Spišská Belá. Žiadateľom uvedenej zmeny bol prevádzkovateľ – stavebník Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. (IČO: 36 489 042), Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška_skládka_rozhodnutie o zastavení konania Stiahnuť
rozhodnutie SIŽP zo dňa 28.06.2021 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X