hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 63

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavbu „Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná ulica – Spišská Belá“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Navrhovateľ spoločnosť PVE, s. r. o., so sídlom Moskovská 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 368 06293, (ďalej len „navrhovateľ“), podala dňa 07.10.2012 žiadosť na predĺženie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná ulica – Spišská Belá“, na pozemkoch parc. KN-C č. 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 8585/18, 8551/15 a 8551/19 v katastrálnom území Spišská Belá.

 

 

 

 

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie_predlzenie_UR_PVE_podpis Stiahnuť
Najnovšie články