hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 85

Verejná vyhláška – rozhodnutie „I/6 – 073 Spišská Belá most“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutý orgán, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zn. OU-PO-OCDPK-2022/031352-005 zo dňa 26.08.2022, ktoré bolo dotknutému orgánu doručené dňa 02.09.2022, a ktoré je stavebným povolením pre stavbu „I/66 – 073 Spišská Belá most“, stavebný objekt 100-00 Rekonštrukcia cesty I/66 a 200-00 Most I/66-073 cez potok Hučava, trvalý záber na pozemkoch parc. č. KN-C 18810/2, 18812/2, 20206/7, 20208/2, 20218/2, 20219/5, 18815 a 18814 v k. ú. Spišská Belá a dočasný záber na pozemkoch KN-C 20223, 18812 a 18810 v k. ú. Spišská Belá. Žiadateľom a stavebníkom uvedenej stavby je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01  Košice.

Názov prílohy Odkaz
VV I_66 - 073 Spišská Belá most Stiahnuť
rozhodnutie I_66 - 073 most Stiahnuť
Najnovšie články