Územné konanie – Dobudovanie infraštruktúry k cyklotrasám (Beliansky rybník)

Dňa 07.08.2017 podalo Mesto Spišská Belá návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu “Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v regióne Belianskych Tatier” na pozemkoch KN-C 6154/9, 6244/3, 16740, 1637, 16733, 16736, 6154/8 a KN-E parc. č. 6379/1 k. ú. Spišská Belá.

Predmetná lokalita výstavby Dobudovania technickej infraštruktúry sa nachádza v blízkosti existujúcej cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina smerujúca do Ždiaru a do Poľska. Predmetná stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 – Parkovisko “park&ride” pre cyklistov pri Belianskom rybníku

SO 02 – Turistický chodník okolo Belianskeho rybníka

SO 03 Vyhliadková veža

SO 04.1 a SO 04.2- Altánok

SO 05.1 a SO 05.2 – Parkovisko “park&ride” Oddychová zóna I a II

SO 05.3 Parkovisko “park&ride” Exteriérový mobiliár

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o začatí územného konania Stiahnuť
C KOORDINACNA SITUACIA Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X