hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 190

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania „Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním príslušnej infraštruktúry“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí územného konania o umiestení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Navrhovateľ Ing. Mária Vaľková, trvale bytom Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá, ktorá zastupuje vlastníkov pozemkov (ďalej len ,,navrhovateľ“), podala dňa 11.11.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním príslušnej infraštruktúry“, na pozemkoch KN-C s parc. č. 7811/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 15128/1, 2, 3, 4; 7814/11 a KN-E s parc. č. 14950/3 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o začatí konania Stiahnuť
UR-IBV strazky-Koordinačná situácia Stiahnuť
Najnovšie články