Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania k stavbe: ,,Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň”

Mesto Spišská Belá ako účastník konania oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania k stavbe ,,Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň” pre stavebný objekt: SO 105 Križovatka Pradiareň 2 v katastrálnom území Strážky na pozemkoch: parc. č. KN”C” 1277, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1264/1, 1264/2, 1263, 1261, 1267, 1214, 1266 a v katastrálnom území Kežmarok na pozemku parc. č. KN”C” 8323.

Stavebníkom je Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok v zastúpení spoločnosťou DESIGN ENGINEERING a. s. (IČO: 36 609 633), so sídlom Palisády 33, 811 06  Bratislava. Miestne zisťovanie sa uskutoční 17.10.2019 o 10.00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade Kežmarok, zasadacia miestnosť, Dr. Alexandra 30, 060 01  Kežmarok.

Verejnú vyhlášku vydal Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy. Do podkladov možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Okresnom úrade Prešov, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov, číslo dverí 317.

Verejná vyhláška (v prílohe), ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania k uvedenej stavbe je vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Spišská Belá. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia predmetného oznámenia.

Názov prílohy Odkaz
verejná vyhláška_Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X