Verejná vyhláška – Cyklochodník v úseku Strážky – Spišská Belá

Dňa 25.07.2017 požiadalo Mesto Spišská Belá o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu “Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá v rozsahu od 0,839 km do 2,916 km”. Uvedeným dňom bolo začaté územné konania.

Dňa 26.07.2017 Mesto Spišská Stará Ves ako príslušný stavebný úrad oznámilo začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby a upustilo od ústneho pojednávania.

Trasa cyklistického chodníka začína na vstupe do časti mesta Spišská Belá – Strážky a končí v úseku nad areálom Baliarne obchodu, a. s. Poprad.

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Cyklochodník Sp. Belá - Strážky Stiahnuť
Situácia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X