hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 131

Verejná ponuka na prenájom nebytového priestoru na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá ponúka na prenájom nebytový priestor v objekte na Hviezdoslavovej ulici č.1 v Spišskej Belej – na prízemí (v súčasnosti – prevádzka Regionálne produkty).

 

Podmienky budúceho prenájmu:

  1. Výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je 25 € za m2/rok.
  2. Výmera nebytového priestoru je 82,22 m2.
  3. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) hradí nájomca.
  4. Doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
  5. Začiatok nájmu od 1. 10. 2019
  6. Prípadné stavebné úpravy a nevyhnutnú údržbu priestorov pred začatím prevádzkovania týchto priestorov si zabezpečuje nájomca na svoje náklady bez nároku na refundáciu.

Mesto Spišská Belá si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadnej žiadosti (aj bez uvedenia dôvodu).

Žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru musí obsahovať najmä:

  1. Meno/ názov a adresu/sídlo záujemcu.
  2. Účel nájmu – druh podnikateľskej prevádzky (aký obchod/aká služba).

 

Žiadosti o prenájom uvedeného nebytového priestoru doručte najneskôr do 30. 7. 2019 do 14.00 hod. na Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá do podateľne na prízemí osobne alebo poštou s označením Verejná ponuka – neotvárať!.

 

Názov prílohy Odkaz
Hviezdoslavova 1 - VP Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu