Schválený Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá na roky 2016-2020

Mesto Spišská Belá zastúpené Ing. Jozefom Kunom – primátorom mesta, predložilo dňa 26.02.2019 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, na posúdenie dokument Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá na roky 2016 – 2020.

Podľa oznámenia o výsledku posúdenia zn. OU-KK-OSZP-2019/004325-002/Hz zo dňa 04.03.2019, je Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá na roky 2016 – 2020 vypracovaný v súlade s § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, § 3 ods. 3 a 4 a v súlade s osnovou programu uvedenou v prílohe 3 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá na roky 2016 – 2020 je tiež v súlade s Programom odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020.

Informáciu o schválení Programu odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá na roky 2016 – 2020 vzali dňa 28.03.2019 na vedomie poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na svojom zasadnutí.

V zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch týmto Mesto Spišská Belá Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá na roky 2016 – 2020 priložený v prílohe zverejňuje.

Názov prílohy Odkaz
POH mesta Spišská Belá na roky 2016-2020 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X