Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti “Spišská Belá – Riadená skládka odpadov, 1. stavba, Optimalizácia využitia kapacity skládky“.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené tiež na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spisska-bela-riadena-skladka-odpadov-1-stavba-optimalizacia-vyuzitia-k

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie rozhodnutia v zisťovacom konaní Stiahnuť
text rozhodnutia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X