Rozhodnutie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá”

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá“. Obstarávateľom je Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie Stiahnuť
rozhodnutie-strateg.dok_ZaD č. 3 ÚP Spišská Belá Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X