Rozhodnutie KPÚ PO: „Optická sieť HGdata, Spišská Belá“

Rozhodnutie krajského pamiatkového úradu Prešov o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území a mimo pamiatkového územia, podanej dňa 14. 08. 2018 spoločnosťou HGdata, s r. o., Ždiar 473, 059 55 Ždiar – stavebníkom pripravovanej stavby „Optická sieť HGdata, Spišská Belá“, v zastúpení Ing. Adriánom Gallíkom, trvale bytom ………………………………………….., o vyjadrenie k zámeru vybudovania optickej telekomunikačnej siete formou položenia optických káblov do výkopov, ktoré sa v rámci pripravovanej stavby „INS_FTTH_KK_SPIŠSKÁ BELÁ_HVIEZDOSLAVOVA“ budú realizovať na národných kultúrnych pamiatkach (ďalej aj „NKP“) v Spišskej Belej, na nehnuteľnostiach v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej aj „ÚZPF“), v registri pamiatkových zón pod číslom 89 a na iných nehnuteľnostiach v k. ú. Spišská Belá, pred začatím obnovy NKP a úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území a mimo pamiatkového územia.

Názov prílohy Odkaz
KPUPO-2018-10-05 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X