Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako územne dotknutá obec, týmto informuje o zámere zaradiť lokalitu nachádzajúcu sa v katastrálnom území Spišská Belá a Strážky do národného zoznamu území európskeho významu s názvom Územie európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu. Po schválení národného zoznamu vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, sa uskutoční dňa 26.04.2017 vo veľkej zasadacej miestnosti Okresného úradu v Starej Ľubovni na 1. poschodí (Nám. gen. Štefánika 1, 064 01  Stará Ľubovňa), so začiatkom o 10.00 hod. Rokovanie bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Viac informácií, vrátane zoznamu parciel podľa registra “C” a podľa registra “E” katastra nehnuteľností (stav k 01.01.2017) navrhovaného územia, nájdete v prílohe. Bližšie informácie o prerokovaní poskytne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Pieninského národného parku (kontakt: ŠOP SR – Správa PIENAP, SNP 57, 061 01  Spišská Stará Ves, katarina.kiskova@sopsr.sk, 052/4181071-3).

Tu je mapa lokality SKUEV0951 Stredný tok Popradu:

 

Názov prílohy Odkaz
oznamenie_Stredny tok Popradu Stiahnuť
Príloha SKUEV0951 register C a E Stiahnuť
pozvanka_Stredny tok Popradu Stiahnuť
potvrdenie o zverejnení Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X