Úradná tabuľa
Počet zobrazení 486

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0945 Trstinné lúky do národného zoznamu území európskeho významu

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako územne dotknutá obec, týmto informuje o zámere zaradiť lokalitu nachádzajúcu sa v katastrálnom území Spišská Belá do národného zoznamu území európskeho významu s názvom Územie európskeho významu SKUEV0945 Trstinné lúky. Po schválení národného zoznamu vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0945 Trstinné lúky do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, sa uskutoční dňa 28.04.2017 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Spišská Belá (Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá), so začiatkom o 10.00 hod. Rokovanie bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Viac informácií, vrátane zoznamu parciel podľa registra “C” a podľa registra “E” katastra nehnuteľností (stav k 13.04.2017) navrhovaného územia, nájdete v prílohe. Bližšie informácie o prerokovaní poskytne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Tatranského národného parku (kontakt: ŠOP SR – Správa TANAP, ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21  Svit, katarina.zlkovanova@sopsr.sk; pavol.majko@sopsr.sk, 052/4782002).

Tu je mapa lokality SKUEV0945 Trstinné lúky:

Názov prílohy Odkaz
oznamenie_Trstinné lúky Stiahnuť
Príloha SKUEV0945 register C a E Stiahnuť
pozvanka_Trstinné lúky Stiahnuť
potvrdenie zverejnenia Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X