Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Spišská Belá – Riadená skládka odpadov, 1. stavba, Optimalizácia využitia kapacity skládky”

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti “Spišská Belá – Riadená skládka odpadov, 1. stavba, Optimalizácia využitia kapacity skládky“. Navrhovateľom je Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá.

Zverejnené aj na: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/spisska-bela-riadena-skladka-odpadov-1-stavba-optimalizacia-vyuzitia-k

Názov prílohy Odkaz
oznámenie o zmene - skládka - kapacita Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X