hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 348

Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Tatranská Lomnica

Vlastník : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia pozemku:

časť pozemku KN „C “ 14765, druh pozemku –trvalé trávne porasty o celkovej výmere 7 7291 m 2 , v lokalite Poľko

časť pozemku KN „C “ 14766, druh pozemku –trvalé trávne porasty o celkovej výmere 1 7616 m 2 , v lokalite Poľko

časť pozemku KN „C “ 14728/1, druh pozemku –lesné pozemky o celkovej výmere 4 9762 m 2 , v lokalite Poľko

Pre účely poľnohospodárskej výroby – ide o zmenu nájomcu a pokračovanie doterajšieho nájmu

Predpokladaný dátum nájmu pozemku: najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Najčítanejšie články

Najnovšie články