hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 121

Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať majetok mesta – nebytový priestor, z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Mesto Spišská Belá je vlastníkom nehnuteľnosti – nebytových priestorov, na Petzvalovej ulici č. 16 v Spišskej Belej, o celkovej výmere 140,50 m2 a má zámer prenajať majetok nájomcovi za týchto podmienok:

 

  1. výška ročného nájomného: 40,00 EUR/m2,
  2. služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) hradí nájomca,
  3. doba nájmu: doba neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou, s možnosťou fixácie nájmu,
  4. prípadné stavebné úpravy a nevyhnutnú údržbu priestorov pred začatím prevádzkovania týchto priestorov si zabezpečuje nájomca na svoje náklady bez nároku na refundáciu,
  5. účel nájmu: Lekáreň;

 

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že o prenájom uvedených priestorov nebol záujem v opakovane vyhlásených obchodných verejných súťažiach a mesto prideľuje tieto priestory podľa pravidiel a podmienok vopred určených vo VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X