hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 50

Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať majetok mesta – nebytový priestor, z dôvodu osobitného zreteľa.

Mesto Spišská Belá je vlastníkom nehnuteľnosti – nebytových priestorov, na Hviezdoslavovej ulici č. 8 v Spišskej Belej, o celkovej výmere 69,30 m2 (22 m2, 47,30 m2) a má zámer prenajať majetok nájomcovi – spoločnosti RIVAL FINANCE s. r. o. so sídlom Spišská Belá, Továrenská 760/12, IČO 48 333 697 za týchto podmienok:

1./ výška ročného nájomného: 40,- EUR/m2;

2./ doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou;

3./ účel nájmu: internetová predajňa kozmetiky a zriadenie kancelárie;

Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že o prenájom uvedených priestorov nebol záujem v opakovane vyhlásených obchodných verejných súťažiach a mesto prideľuje tieto priestory podľa pravidiel a podmienok vopred určených v príslušných VZN mesta Spišská Belá.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu