Oznámenie o začatí stavebného konania – Cyklistický chodník Strážky – Spišská Belá 2. etapa

Stavebník Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, IČO 325 518 (ďalej len ,,stavebník“) podal dňa 06.09.2017 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá  v rozsahu od km 0,839 do 2,916 km“ na pozemku KN-E 14953/6, KN-E 8315/1, KN-C 18908, KN – C 18906, KN-C 18907, KN-C 18889, KN-C 18821, KN-E 9767, KN-E 14931/1, KN-E 9768 k. ú. Spišská Belá.  Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o začatí stavebného konania - Cyklochodník Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X