Úradná tabuľa
Počet zobrazení 63

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, oznamuje informáciu o spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) za rok 2022 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

ÚVKO = (1063,13 : 2651,14) x 100 % = 40,10 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/t na rok 2023 je preto podľa tabuľky č. 1 v Prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov: 18 €/t.

Názov prílohy Odkaz
prehlásenie_úroveň vytriedenia za 2022 Stiahnuť
ročný výkaz KO za r. 2022_modul_265 Stiahnuť
Najnovšie články